HBTQ inom idrotten

"En fantastisk föreläsning som väcker många känslor!"

Marie Melsom, rektor

Utifrån rådande normer kring manligt och kvinnligt formas vi som personer både medvetet och undermedvetet. I könstypiska miljöer och grupper, exempelvis många idrottslag, kan en negativ jargong skapas vilket riskerar leda till att ungdomar känner utanförskap och väljer bort den typen av sammanhang. Detta vill vi vara med och förändra!


Vår målgrupp är alla som har ett intresse av att öka kunskapen kring hbtq-personer och utanförskap samt hur strukturer och jargong som vidmakthåller en exkluderande gruppdynamik kan förändras. Våra föreläsningar kan riktas mot såväl vuxna och ledare som ungdomar. Vi vänder oss även till hbtq-verksamheter och mötesplatser där vi hoppas kunna vara förebilder och en inspirationskälla för att stärka ungdomars självkänsla och tro på sig själva.

Samtliga möten består av en berättelse kring våra egna erfarenheter som homosexuella idrottare i en könstypisk miljö. Vi redogör för de svårigheter vi stött på, vilken annan kunskap som finns på området samt hur vi tänker att grupper, föreningar och verksamheter kan arbeta för att bli mer inkluderande.


Vi eftersträvar alltid diskussion och är måna om att fånga upp våra åhörares tankar och funderingar för att skapa ett levande samtal.

Foto: BILDBYRÅN